Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Prof. PhDr. Roman Holec DrSc.

International projects

* Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century

Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.


National projects

* The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

* From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* POLSOC - Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver