Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Daneš Brzica, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BRZICA, Daneš. Governing Major Cities in the Context of New Environmental Challenges. In Ekonomické rozhľady, 2022, roč. 51, č. 3, s. 218-238. ISSN 0323-262X. Dostupné na: https://doi.org/10.53465/ER.2644-7185.2022.3.218-238 (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy) Type: ADFB
  • BRZICA, Daneš**. „Bežné" a „zlé" výzvy pri rozhodovaní vyššieho manažmentu miest : zameranie na ekologické otázky = "Common" and "Wicked" Challenges in Making decision of Cities ́ Higher Management: Focus on Ecological Issues. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 36-42. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-36__Brzica__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus