Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • HALLON, Ľudovít. Revolúcia majetková a vlastnícka 1938–1948 (Rozklad vlastníckych práv na Slovensku a v ČSR – celkový vývoj) = The Revolution in property and ownership 1938–1948: The disintegration of property rights in Slovakia and Czechoslovakia: an Overall Perspective. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 123-151. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.2.6 Type: ADEB
  • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Hospodársko-politický vývoj na Slovensku v rokoch 1918 – 1925 v porozumení Švehlovho vedenia Agrárnej strany : analýza publicistiky ústredného denníka strany Venkov. In Antonín Švehla: český sedlák, politik a státník. Vydání první. - Praha : Národní zemědelské muzeum, 2023, s. 135-149. ISBN 978-80-88270-41-6. Type: AECA
  • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Drevársky účastinársky spolok v podnikaní slovenských bánk v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In Podnikatel versus kapitál - kapitál versus podnikatel : dvě tváře jednoho vztahu ve střední Evropě 19. a 20. století. Vydání první. - Praha : Národní technické muzeum, 2023, s. 154-172. ISBN 978-80-7037-404-7. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Type: AECA
  • HALLON, Ľudovít. Úloha meštianstva v rozvoji národne slovenského peňažníctva na území Slovenska pred rokom 1918 = The Role of the Bourgeoisie im the Development of the Slovak Monetary System in the Territory of Slovakia before 1918. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 183-202. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. Type: AEDA
  • HALLON, Ľudovít - PÁL, Viktor. Životné prostredie a socialistická industrializácia v strednej Európe na príklade Slovenska a Maďarska. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 93-114. ISBN 978-80-574-0260-2. Type: AEDA
  • HALLON, Ľudovít. Zmätok v platidlách na Slovensku 1938 – 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 406-414. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus