Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BÁRÁNY, Eduard. Ľudské práva v čase pandémie a po nej = Human rights during and after the pandemic. In Kontroverzie ľudských práv a pandémia COVID-19. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 43-52. ISBN 978-80-224-1914-7. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: AEDA
  • BÁRÁNY, Eduard. Právo - zdroj istoty v kríze = Law - the source of predictability in crises. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena Jermanová (eds.) ; jiří Jirásek, Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 6-16. ISBN 978-80-261-0995-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFC
  • BÁRÁNY, Eduard. Human Rights and the “Böckenförde dictum”. In Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku : spis treści. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 59-65. ISBN 978-83-8180-423-3. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law) Type: BEE
  • BÁRÁNY, Eduard. Kwiatkowski, P. – Smolak, M. Poznań School of Legal Theory. Leiden – Boston : Brill Rodopi. 2020, 424 s., ISBN 9789004446366 : recenzia [Kwiatkowski, P. – Smolak, M.: Poznań School of Legal Theory : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 5, s. 403-404. ISSN 0032-6984. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: EDI
  • BÁRÁNY, Eduard. Protipandemické opatrenia, ústavné limity a ľudské práva. In Slovenské národné noviny, roč. 2021, 22. februára 2021. ISSN 0862-8823. Dostupné na internete: https://snn.sk/news/protipandemicke-opatrenia-ustavne-limity-a-ludske-prava/ Type: GII
    Citations:
    [4.1] BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavania ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky. In Právny obzor, 2021, roč. 104, č. 4, s. 287, 289. ISSN 0032-6984.
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus