Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

1. Name, surname, degrees: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

2. Position at the institution: Senior Researcher

3. Contact data: e-mail: ak.barany@gmail.com

4. Academic résumé:
2001 DrSc. – Faculty of Law of Charles University in Prague
1985 CSc. – Institute of State and Law of SAS
1981 JUDr. – Faculty of Law of Charles University in Prague
1979 Faculty of Law of Comenius University in Bratislava

5. Areas of scientific interest: theory of state and law, legal philosophy

6. Most important publications

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Changing Roles of Human rights. In Universalny i regionalny wymar ochrany praw czlowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiazania. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 15-18. ISBN 978-83-7666-292-3.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Autopoietický sociálny subsystém právo? [Is Law an Autopoietic Social Subsystem?]. In Sociológia, 2011, roč. 43, č. 2, s. 111-132. ISSN 0049-1225. (časopis je citovaný Sociological Abstracts a Current Contents/Social and Behavioural Sciences a indexovaný v publikáciách Institute of Scientific Information (ISI), USA)

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Spravodlivosť ako vzťahový pojem. [Justice as a Relational Concept]. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 845-855. (2011 – Current contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH) ISSN 0046-385X.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Pojmy dobrého práva. [Terms of Good Law]. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88933-75-1.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Moc a právo. [Power and Law]. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.

7. Scientific outputs since 2012

BÁRÁNY, Eduard (100 %). O právnom systéme. [About legal system]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 321-337. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Kde je právo? [Where is the Law?]. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2015, roč. 154, č. 4, s. 281-295. ISSN 0231-6625.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Two Roles of Constitutional and International Courts Protecting Human Rights. In Amerykański system ochrony praw człowieka : Aksjologia - instytucje – efektywność : Zborník príspevkov zo VI. Medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 10.-11. 5. 2014 vo Varšave. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015, s. 35-39. ISBN 978-83-8019-139-6.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Právny systém a jeho prostredie. [Legal system and its environment]. In Ako právo reaguje na novoty: zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch.
1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 65-72. ISBN 978-80-224-1469-2.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Changing Roles of Human Rights. In Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw czlowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiazania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 15-18. ISBN 978-83-7666-292-3.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Hodnoty v právnom pozitivizme. [Values in legal positivism]. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 94-98. ISBN 978-80-7380-509-8.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Poznámky k realizácii práva. [Remarks concersing the implementation of law]. In Constans et perpetua voluntas : pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám : zborník vedeckých príspevkov na počesť prof. Petra Blahu. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 11-21. ISBN 978-80-8082-764-9.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Právo nie je najlepším riešením. [Law is not the best solution]. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 13-17. ISBN 978-80-7380-543-2.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Účel a samozrejmosť sociálneho štátu. [The purpose and normality of welfare state]. In Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc : Iuridium Olomoucense, 2014, s. 31-40. ISBN 978-80-87382-60-8.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Dôsledky preťaženosti ústavného súdu. [The results of overcloading constitutional court]. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a meduzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 23. 9. 2014. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta, 2014, s. 212-217. ISBN 978-80-8152-207-9.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Verejné právo a teória štátu a práva : metodológia, hodnoty a moc. [Public law and theory of state and law : methodology, values and power]. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Oľga Ovečková, Ján Švidroň (eds.); Tatiana Weissová (hl. red.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 31-37. ISBN 978-80-224-1422-7.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Hodnotový základ ústavy. [Value base of constitution]. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013, s. 113-116. ISBN 978-80-969989-6-8.

BÁRÁNY, Eduard (1,6 %) - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd.
Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Ústava ako idealizovaný obraz verejného života. [Constitution as idealized picture of public life]. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, s. 31-40. ISBN 978-80-8082-586-7.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Premenlivá deľba moci. [Changing diwision of power]. In Jirásek Jiří (ed.) Dělba moci : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vedecké konferenci Olomoucká právnické dny 2013. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014, s. 9-16. ISBN 978-80-87382-42-4.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve. [State's obliagation to respect its own law as an example of the circularity in law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 567-581. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Cirkularita v práve. [Circularity in Law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Mocenský rozmer výkladu práva. [The power-dimension of interpretation of law]. In Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 310-320. ISBN 978-80-7380-388-9.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Zmena práva v právnom štáte. [The change of law in the legal state]. In Quo vadis, střední Evropo? : zborník z konferencie Metamorfózy práva III. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Ústava a politika : príklad cirkularity v práve. [Constitution and politics : an example of cirkularity in law]. In Ústava ve stínu politiky? Sborník pŕíspévků sekce ústavního práva z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 55-62. ISBN 978-80-87382-39-4.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Právna istota. [Legal certainty]. In Exemplo ducti : pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 23-33. ISBN 978-80-8082-540-9.


8. Papers on scientific conferences since 2012

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 11 – 13 March 2015
Name: How law reacts to new
Paper: System of law and its Environment

Country: Poland
Worker: Bárány, E.
Institution: Warszaw, Jan Kochanowski University Kielce, Sejm of the Republic of Poland, Comitee of Justice and Human Rights
Date: 13 – 15 April 2015
Name: Systemy ochrony praw czlowieka: europejski i azjatyckie
Paper: Human Rights in System of Law

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Constitutional Court of the Slovak Republic, Faculty of Law of UPJŠ Košice
Date: 29 September 2015
Name: 4th Constitutional Days: Freedom of Expression
Paper: Dissemination of Information of Public Authorities

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 13 – 21 November 2015
Name: Autumn School of Law 2015 „A Human in European Legal Culture“
Paper: Legal Status

Country: Poland
Worker: Bárány, E.
Institution: Warszaw, Jan Kochanowski University Kielce, Sejm of the Republic of Poland, Comitee of Justice and Human Rights
Date: 9 - 11 April 2014
Name: Models of the Protection of Human Rights: European and American Axiology – Institutions – Effectiveness
Paper: Two Roles of Constitutional and International Courts Protecting Human Rights

Country: CR
Worker: Bárány, E.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 15 – 16 May 2014
Name: Olomouc Days of Law 2014
Paper: Purpose and normality of welfare state

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Constitutional Court of the Slovak Republic, Faculty of Law of UPJŠ in Košice
Date: 22. 09. 2014
Name: 3rd Constitutional Days: „Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by Constitutional and International Judicial Bodies“
Paper: Results of overloading the Constitutional Court

Country: CR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of AS CR and Faculty of Law of ZČU in Plzeň
Date: 1 – 3 October 2014
Name: Metamorphoses of Law in Central Europe IV: Do We live in the Best of Possible Legal Worlds?
Paper: Law is not the best solution

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 21 – 29 November 2014
Name: Autumn School of Law „A democratic, welfare and legally consistent state in European integration“ Paper: State as a public power organisation

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 20 – 22 March 2013
Name: Change of law
Paper: Legal regulation of law setting

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Constitutional Court of the Slovak Republic
Date: 8. – 10 April 2013
Name: Position of constitutional courts and their influence on the rule of law of the state
Paper: Constitution and value orientation of law

Country: Poland
Worker: Bárány, E.
Institution: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Universitet Jana Kochanowskego w Kielcach
Date: 22 – 23 April 2013
Name: Universal and Regional Dimension of the Protection of Human Rights. New Challenges – New Solutions
Paper: Changing Roles of Human Rights

Country: CR
Worker: Bárány, E.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 9 – 10 May 2013
Name: Olomouc Days of Law 2013
Paper: Changing division of power

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 18. 09. 2013
Name: Self-realization of legal science, Conference on the occasion of the 60th anniversary of the Institute of State and Law
Paper: Public law and theory of state and law: Methodology, values and power

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 15 – 23 November 2013
Name: Autumn School of Law „Application of Law (Changes in the Processes of Internationalization and Europeization)“
Paper: Implementation of law

Country: CR
Worker: Bárány, E.
Institution: Faculty of Law of Charles University in Prague
Date: 12. -14 December 2013
Name: Viktor Knapp – Scientific work in transformations of time
Paper: Values in legal positivism

Country: CR
Worker: Bárány, E.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 24 – 25 May 2012
Name: Olomouc Days of Law 2012
Paper: Constitution and policy: An example of circularity in law

Country: CR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of CAS in Prague
Date: 27 – 29 June 2012
Name: Metamorphoses of law in Central Europe III.
Paper: Changes in law in the legal state

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Faculty of Law of Trnava University
Date: 20 – 21 September 2012
Name: Trnava Days of Law 2012 – Value system of law and its reflection in legal theory and practice
Paper: Constitution as idealized picture of public life

Country: SR
Worker: Bárány, E.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 9 – 17 November 2012
Name: Autumn School of Law “Legal Responsibility“
Paper: Legal and political responsibility


9. Participation in scientific projects and grants

Name of project: New in legal thought. (Reaction of legal thought to new in society, other scientific and nature
Grant scheme: VEGA MŠVVaŠ SR
Project number: 2/0073/14
Duration of project: 01/2014 – 12/2016
Position: project manager

Name of project: Law in dynamics of social development and its theoretical reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Duration of project: 05/2011 – 10/2014
Position: research team member

Name of project: Law and its environment
Grant scheme: VEGA MŠVVaŠ SR
Project number: 2/0119/10
Duration of project: 01/2010 – 12/2012
Position: project manager

10. Membership of national and international organisations
International Academy of Comparative Law (Paris) – corresponding member
Scientific Board of the Faculty of Law of Palacky University in Olomouc – member
Scientific Board of Trnava University – member
Scientific Board of the Faculty of Law of Pan-European University – member
SAS Scientific Qualification Evaluation Commission – member
State Commission for Elections and Control of Financing of Political Parties – chairman
Press Council of the Slovak Republic – member
Government of SR – Advisor to the Prime Minister of the Government of SR for Justice

11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students

Number of trained doctoral students: 1

12. Research fellowships and grants: none

13. Academic awards and prizes:
Literary Fund Award 2008 for the book “Terms of Good Law”

14. Others
JUDr. E. Bárány, DrSc. is a founder and professional guarantor of the long-term project of autumn schools of law for doctoral and post-doctoral students of law and related disciplines. This event of 8 days has been organised for 20 years. Students from Slovakia, Czech Republic and Poland (about 40 persons/year) participate in this event. Beside of researchers of the institute of State and Law of SAS, the lecturers are important personalities - legal scientists and practitioners from these three countries.

“Emeritus” Vice-President of the Constitutional Court of SR.