Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Magdaléna Májeková PhD.

International projects

EURESTOP - European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

Európska sieť na diagnózu a liečbu bakteriálnych ochorení rezistentných voči antibiotikám

Duration: 6.10.2022 - 5.10.2026
Program: COST
Project leader: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.


National projects

* -

Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Lomenová Jana PhD.

Ligand induced modulation of calcium pump SERCA – study of mechanism and design of new compounds

Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

* CardCa2+CNS - Molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in stress-related cardio- and neuropathologies

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mach Mojmír PhD.

Multi-Glu - Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases

Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

* Development of multifunctional aldose reductase inhibitors based on triazinoindoles: Optimization of their biological activity, selectivity, bioavailability and antioxidant properties.

Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováčiková Lucia PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver