Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Zdenka Gáspárová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KALOČAYOVÁ, Barbora - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - VLKOVIČOVÁ, Jana - NAVAROVÁ-STARÁ, Veronika - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert**. Effect of handling on ATP utilization of cerebral Na,K-ATPase in rats with trimethyltin-induced neurodegeneration. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, vol. 476, no. 12, p. 4323-4330. (2020: 3.396 - IF, Q3 - JCR, 0.864 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04239-6 (VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Type: ADCA
  • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SASVARIOVÁ, M. - KŘENEK, Peter - BABIAK, E. - FRIMMEL, Karel - BITTNER FIALOVÁ, Silvia - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Impact of improving eating habits and rosmarinic acid supplementation on rat vascular and neuronal system in the metabolic syndrome model. In British Journal of Nutrition, 2021, vol. 125, no. 7, p. 757-767. (2020: 3.718 - IF, Q3 - JCR, 1.073 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1145. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S000711452000327X (VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Type: ADCA
  • MICHÁLIKOVÁ, Dominka. Metabolický syndróm a metabolický kognitívny syndróm: farmakologické možnosti ovplyvnenia rizikových faktorov : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Ján Mojžiš, Martina Šutovská. Martin, 2021. 111 s. 23.08.2021. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, študijný program: farmakológia, študijný odbor: farmácia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava Type: DAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus