Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Eva Marková, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BELYAEV, Igor - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - ŠKORVAGA, Milan - MARKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Eva - KOCHANOVÁ, Dominika - VIGAŠOVÁ, Katarína. Possible health risks from exposure to microwaves from base stations. In 10th JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH (RAD 2022) : book of abstracts, 13–17.06.2022, MONTENEGRO. - Herceg Novi : RAD Centre, Niš, Serbia, 2022, p. 144. ISBN 978-86-901150-4-4. (ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFG
  • KOCHANOVÁ, Dominika - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - ŠKORVAGA, Milan - BÉREŠOVÁ, Katarína - MARKOVÁ, Eva - ŠALÁT, D. - KLEPANEC, A. - BELYAEV, Igor. Sledovanie vplyvu nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na génovú nestabiltu u intervenčných rádiológov na Slovensku. In Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov : SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022. Editori: Ján Sedlák, Soňa Čierniková, Margita Klobušická. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2022, s. 55-60. ISBN 978-80-971621-3-9. (Súťaž mladých onkológov) Type: AFD
  • KOCHANOVÁ, Dominika - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - ŠKORVAGA, Milan - BÉREŠOVÁ, Katarína - MARKOVÁ, Eva - SALAT, D - KLEPANEC, A. - BELYAEV, Igor. Assessment of Genetic Instability in Interventional Radiologists Exposed to Chronic Low Dose Ionization Radiation : P 19. In Mendel Genetics Conference. Book of Abstracts : 20 - 23 July 2022. - Brno : Masarykova univerzita, 2022, s. 95. ISBN 978-80-11-01751-4. Type: AFG
  • VIGAŠOVÁ, Katarína - DURDÍK, Matúš - GULATI, Sachin - KOŠÍK, Pavol - JAKL, Lukáš - BÉREŠOVÁ, Katarína - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - POBIJAKOVÁ, Margita - DOLINSKÁ, Zuzana - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. Validation of DNA Damage Markers in Assessment of Radiosensitive Breast Cancer Patients : P 26. In Mendel Genetics Conference. Book of Abstracts : 20 - 23 July 2022. - Brno : Masarykova univerzita, 2022, s. 105. ISBN 978-80-11-01751-4. (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Type: AFG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus