Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Viera Boháčová CSc.

National projects

* IZOTIOVIVO - Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šereš Mário PhD.

* Omnipotence - Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds

Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line

Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šereš Mário PhD.

* -

Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert DrSc.

* LEBRE - Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance

Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pavlíková Lucia PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver