Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

prof. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc.

International projects

iPAAC - INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER

Inovatívne partnerstvo pre boj proti rakovine (Spoločná aktivita podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia)

Duration: 1.4.2018 - 31.12.2021
Program: Iné
Project leader: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.


National projects

OBEZITA - Long-term strategic research of prevention, intervention and mechanisms of obesity and its comorbidities

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

Duration: 1.9.2019 - 28.2.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

CA(9)NNIBAL - Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

* Carbonic anhydrase IX: one of the key components of exosomes secreted from cancer cells

Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Zaťovičová Miriam CSc.

* Unraveling the mechanisms linking obesity and cancer progression: the interplay between adipocytes and cancer cells

Odhalenie mechanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Takáčová Martina PhD.

* Study of pro-metastatic functions of carbonic anhydrase IX, relationship between CA IX and mucins and hypoxic microenvironment in pancreatic cancer.

Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu.

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Švastová Eliška PhD.

* SARSkill - Large-capacity cleaning of airborne pathogens

Veľkokapacitná čistička vzduchu od patogénov v aerosoloch

Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Project leader: MVDr. Kopáček Juraj DrSc.

HUMABCAIX - Research of humanized antibodies in targeted treatment of hypoxic tumors

Výskum humanizovaných protilátok v cielenej liečbe hypoxických nádorov

Duration: 1.12.2018 - 1.12.2021
Program: Iné projekty
Project leader: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

* IMPROVE - Immune response to SARS-CoV-2 infection and development of clinically relevant virological tests to improve the management of the COVID-19 pandemic

Výskum imunitnej odpovede na infekciu SARS-CoV-2 a vývoj klinicky relevantných virologických testov na zvládnutie dopadov pandémie COVID-19

Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Project leader: RNDr. Klempa Boris DrSc.

Projects total: 9

Note: * cosolver