Information Page of SAS Employee

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • DOMORÁK, Daniel. Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Zajac. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2019. 112 strán. Type: DAI
  • PAŠTÉKA, Jozef - PRUŠKOVÁ, Zora - ŠIKULOVÁ, Veronika - ZAJAC, Peter - GROCH, Erik - TARANENKOVÁ, Ivana. S Dušanom Mitanom odchádza i jeden z nás : [anketa]. In Pravda, 2019, roč. 29, č. 118, s. 24-25. ISSN 1335-4051. Type: GII
  • ZAJAC, Peter. Romantická irónia Jonáša Záborského. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 290-306. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
  • ZAJAC, Peter. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 15-50. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
  • ZAJAC, Peter. Poetika ideálneho realizmu? = A Poetics of Ideal Realism? In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2019, roč. 67, č. 3, s. 374-377. ISSN 0009-0468. Type: ADMB
  • ZAJAC, Peter. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou. In TOP 5 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii). Vydanie prvé. - Fintice - Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2018, s. 8-14. ISBN 978-80-89763-28-3. Type: AEDA
  • ZAJAC, Peter. Úvod. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 7-11. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: BEE
  • ZAJAC, Peter. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 8. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/149>. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus