Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Igor Lacík DrSc.

International projects

Kinetic coefficients and models for polymerization processes: aqueous-phase kinetics of emulsion polymerization monomers.

Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: kinetika vo vodnej fáze pre monoméry polymerizované emulznou polymerizáciou.

Duration: 1.11.2022 - 31.10.2025
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.


National projects

KOREKAS - Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering.

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

DUALCAPS+ - Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment.

Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

The effect of solvent composition on kinetics and mechanism of radical polymerization for water-soluble monomers.

Vplyv zloženia rozpúšťadla na kinetiku a mechanizmus radikálovej polymerizácie vodorozpustných monomérov.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver