Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc.

National projects

* Prekusvet - Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: prof. PhDr. Bednárová Katarína CSc.

Prekusvet - TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY

PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.

SlovKa19 - Slovak preach literature in the 19th century

Slovenská kázňová spisba v 19. storočí

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.

* Slovak literature in inter-literary and transcultural contexts

Slovenská literatúra v medziliterárnych a transkultúrnych súvislostiach

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Dr. Pucherová Dobrota D.Phil., Privatdoz.

* Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)

Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rišková Lenka PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver