Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Anna Falisová, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Professor MUDr. Alojz J. Chura and the Development of Paediatric Care in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : zbornik radova Dvanaestog kongresa istoričara medicine 800 godina srpske medicine, održanog od 14. do 18. septembra 2021. u Domu Srpskog lekarskog društva, Beograd, Kraljice Natalije 3. knjiga 2. Urednik: Zoran Vacić ; recenzenti: Aleksandar Nedok, Zorica Mrkonjić, Jasmina Arsić, Lidija Opojevlić Hofman, Milan Stanulović, Ľudovít Hallon. 1. vyd. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2024, p. 543-561. ISBN 978-86-6061-163-7. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968. 800 godina srpske medicine : XII Kongres istoričara medicine) Type: AFA
  • FALISOVÁ, Anna. Praktické liečiteľské rady v časopise Obzor. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 215-231. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
  • MOROVICSOVÁ, Eva - FALISOVÁ, Anna - MOROVICS, Miroslav Tibor. Inštitucionálne formy vzdelávania pôrodných asistentiek na Slovensku ako cesta k profesionalizácii povolania (od medzivojnového obdobia po 60. roky 20. storočia) = Institutional forms of education of midwives in Slovakia as a way to professionalization of the profession (from the interwar period to the 1960s). In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 2, s. 444-469. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.2.444-469 (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Type: ADFB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus