Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Anna Falisová CSc.

National projects

The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

* From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past

Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

* University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968

Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver