Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Karel Saksl DrSc.

National projects

* REDHYBEAR - Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)

Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.

VaTRsEDVFsOAM - Development and testing of respirators with efficient degradation of viruses by filters containing antiviral materials

Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtra s obsahom antivirotických materiálov

Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Project leader: Ing. Saksl Karel DrSc.

BiAll - Development of new biodegradable metal alloys for medical and prosthetic applications

Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie

Duration: 1.8.2018 - 30.6.2021
Program: APVV
Project leader: Ing. Saksl Karel DrSc.

Development of new biodegradable metal alloys for medical applications

Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske aplikácie

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Saksl Karel DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver