Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Viliam Čičaj CSc.

National projects

* The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Bada Michal PhD.

* CHRONUM - Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

* The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

* Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period

Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Szeghyová Blanka PhD.

* Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver