Information Page of SAS Employee

RNDr. Pavol Hvizdoš CSc. - projects

International projects

* CERANEA - Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* DURACER - Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2021


National projects

* Extremecer - Ceramic materials for extreme operating conditions
Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020
* The influence of graphene platelets addition on tribological properties of ceramic composites based on carbides and borides.
Vplyv grafénu na tribologické vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019
Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials
Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Hvizdoš Pavol CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Research of systems of duplex nanocomposite PVD coatings with laser - modified base material intended for pressure mould cast applications.
Výskum systémov duplexných nanokompozitných PVD povlakov s laserom modifikovaným podkladovým materiálom pre aplikácie tlakového liatia kovov.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019
* PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
* PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Program: APVV
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022

Projects total: 8

Note:
* cosolver