Information Page of SAS Employee

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš DrSc. - projects

International projects

* CERANEA - Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* DURACER - Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2021


National projects

* SEMOD-75 - -
Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Puchý Viktor PhD.
Duration: 1.5.2019 - 31.8.2021
Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials
Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
REDHYBEAR - Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022
* PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
* PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Program: APVV
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022

Projects total: 7

Note:
* cosolver