Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

prof. RNDr. Ján Dusza DrSc.

International projects

DuplexCER - High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd

Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin

Duration: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.


National projects

ADHEC - New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* NEOCAR - Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.

Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika PhD.

* Com-Cer - Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver