Information Page of SAS Employee

prof. RNDr. Ján Dusza DrSc. - projects

International projects

NICRE - Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry
Inovatívne Ni-Cr-Re povlaky so zvýšenou odolnosťou voči korózii a erózii pre vysokoteplotné aplikácie v energetike
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.9.2017 - 31.8.2020
CERANEA - Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
DURACER - Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2021


National projects

Extremecer - Ceramic materials for extreme operating conditions
Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020
* The influence of graphene platelets addition on tribological properties of ceramic composites based on carbides and borides.
Vplyv grafénu na tribologické vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019
* Development of nano/microfibers based on metal oxides by needle-less electrospinning for special technical applications
Vývoj nano/mikrovlákien na báze oxidov kovov metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
BMREBCO - Developmnt of REBCO superconductors for biomedical applicatios
Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022
PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
* PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Program: APVV
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022

Projects total: 9

Note:
* cosolver