Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

prof. RNDr. Ján Dusza DrSc.

National projects

* SEMOD-75 - Nanocomposite material for balistic protection

Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu

Duration: 1.5.2019 - 31.8.2021
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Puchý Viktor PhD.

ADHEC - -

Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.8.2020 - 31.7.2022
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* REDHYBEAR - Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)

Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.

* High-temperature properties of diboride MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) ceramic composite materials

Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* BMREBCO - Development of REBCO superconductors for biomedical applications

Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie

Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska

BMREBCO - Developmnt of REBCO superconductors for biomedical applicatios

Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie

Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics

Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky

Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* PyrMat - Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics

Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky

Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.

Projects total: 8

Note: * cosolver