Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

prof. RNDr. Ján Dusza DrSc.

International projects

DupolexCER - High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd

Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábasnie niklových superzliatin

Duration: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.


National projects

* Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics

Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: MSc. Csanádi Tamás PhD.

ADHEC - New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

CEDITEKII - Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization

Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Duration: 1.1.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* HEMBO - Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides

Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov

Duration: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Sedlák Richard PhD.

* Com-Cer - Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods

Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sedlák Richard PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver