Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Jozef Majerník

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MAJERNÍK, Jozef. Premýšľanie o dejinách s Patočkom a Novosádom [Thinking about History with Patočka and Novosád]. In Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. 1. vyd. - Bratislava : Post Scriptum, 2023, s. 41-54. ISBN 978-80-8218-051-3. (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ABD
  • MAJERNÍK, Jozef. Platonic Musical Education in Richard Wagner in Bayreuth [La educación musical platónica de Richard Wagner en Bayreuth]. In Mutatis Mutandis : revista internacional de filosofía, 2022, vol. 1, no. 19, pp. 27-38. ISSN 0719-4773. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.7559316 Type: ADEB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus