Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

MVDr. Natália Zábolyová

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • LAUKOVÁ, Andrea** - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Postbiotické vlastnosti laktotkokov izolovaných zo surového kozieho mlieka = Postbiotic properties of lactococci isolated from raw goat milk. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. IIL, č. 3, s. 187-188. ISSN 1335-0099. (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek) Type: ADFB
  • LAUKOVÁ, Andrea** - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Surové kozie mlieko-zdroj antimikrobiálne efektívnych kmeňov Enterococcus hirae = Raw goat milk-a source of antimicrobial effective strains Enterococcus hirae. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. IIL, č. 3, s. 189-190. ISSN 1335-0099. (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek) Type: ADFB
  • LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enkapsulovaný, prospešný kmeň Enterococcus durans, jeho prežívanie a stabilita v jogurtoch z ovčieho-kozieho mlieka = Encapsulated, beneficial strain Enterococcus durans, its surviving and stability in ewes-goat yoghurts. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník odborných prác, Piešťany, 20. - 22. 3. 2024. Zost.: J. Golian, J. Čapla, rec.: S. Kráčmar, Š. Nedomová, L. Červenka, S. Škovránková. 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2024, p. 69-72. ISBN 978-80-8266-057-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2024.bkp24-zop (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. Bezpečnosť a kontrola potravín : konferencia s medzinárodnou účasťou) Type: AFD
  • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Laktokoky s postbiotickým účinkom, nová perspektíva v mliekarenstve = Lactococci with postbiotic potential, a new perspective in dairy. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník odborných prác, Piešťany, 20. - 22. 3. 2024. Zost.: J. Golian, J. Čapla, rec.: S. Kráčmar, Š. Nedomová, L. Červenka, S. Škovránková. 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2024, p. 73-75. ISBN 978-80-8266-057-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2024.bkp24-zop (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Bezpečnosť a kontrola potravín : konferencia s medzinárodnou účasťou) Type: AFD
  • LAUKOVÁ, Andrea - ZÁBOLYOVÁ, Natália - BINO, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Autochtónne postbioticky aktívne kmene Lactococcus lactis, ich stabilita a prežívanie v jogurtoch z kozieho mlieka. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 28. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Type: AFG
  • ZÁBOLYOVÁ, Natália - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika**. Susceptibility to postbiotics - enterocins of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from rabbits. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no. 3, p. 1449-1457. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-024-10323-1 (APP0464 : Využitie postbiotík - enterocínov na redukciu meticilín-rezistentných stafylokokov animálneho pôvodu. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADCA
  • ZÁBOLYOVÁ, Natália - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Využitie enterocínov pre inhibíciu meticilín-rezistentných stafylokokov u voľne žijúcej zveri. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 29. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (APP0464 : Využitie postbiotík - enterocínov na redukciu meticilín-rezistentných stafylokokov animálneho pôvodu. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Type: AFG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus