Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • GAJDOŠOVÁ, Martina. Občianska spoločnosť – právne vyjadrenie = Civil society - a legal expression. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 4, s. 275-290. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADNB
  • GAJDOŠOVÁ, Martina. Vzťah záujmovej samosprávy k slobodnému združovaniu (a príspevok súdnej moci k definovaniu tohto vzťahu). In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 309-317. ISBN 978-80-574-0206-0. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AEDA
  • GAJDOŠOVÁ, Martina. Poznanie a výklad pojmu občianska spoločnosť - v práve. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 220-236. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
  • GAJDOŠOVÁ, Martina. Notárske povolanie a záujmová samospráva. In Ars notaria: notársky časopis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 4-16. ISSN 1335-2229. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: BDF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus