Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Daša Cimermanová

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • CIMERMANOVÁ, Daša. Vojna na Ukrajine ako jazykový problém. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 23-33. ISBN 978-80-574-0295-4. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
  • CIMERMANOVÁ, Daša. Používanie slova ponehodový. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 60-61. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32499 Type: BDF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus