Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Natália Botková

International projects

* Impact of willow biochar application on hydro–physical and physicochemical properties of the silt loam soil

Vplyv aplikácie biouhlia vyrobeného z vŕby na hydro–fyzikálne a fyzikálno–chemické vlastnosti prachovitohlinitej pôdy

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: Ing. Toková Lucia PhD.

* Mitigating the effects of climate change on the different land use sectors in river basins in Georgia

Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v rôznych sektoroch využívania krajiny v povodiach riek v Gruzínsku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Project leader: Mgr. Rončák Peter PhD.


National projects

* Biochar as a potential climate change adaptation tool

Biouhlie ako možný adaptačný nástroj pri zmene klímy

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vitková Justína PhD.

* BCsoil - Biochar as a soil additive for sustainable agriculture in conditions of climate change

Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Šurda Peter PhD.

* Quantification and analysis of water balance components from lysimeter measurements and numerical simulations

Kvantifikácia a analýza zložiek vodnej bilancie z lyzimetrických meraní a numerických simulácií

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Tall Andrej PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver