Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Samuel Cibik

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • CIBIK, Samuel. Vývoj konceptu brániacej sa demokracie v slovenskom právnom poriadku = Development of the concept of defending democracy in the Slovak legal order. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 3, s. 189-201. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.3.02 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADNB
  • CIBIK, Samuel. Výklad právnej úpravy prostriedkov brániacej sa demokracie. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 237-252. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
  • CIBIK, Samuel. Domin, M., Bujňák, V., Zákon č. 84/1990 Zb. o uhromažďovacom práve, Komentár, Bratislava : Woltres Kluwer, 2022, 200 s., ISBN 978-80-571-0520-6 : recenzia [Domin. M., Bujňák, V.: Act no. 84/1990 Coll. on the rigtt of assembly. Comment : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 167-169. ISSN 0032-6984. Type: EDI
  • CIBIK, Samuel. DOMIN, M. Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov. Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne? Bratislava : Wolters Kluwer, 2023, 192 s. ISBN 978-80-571-0550-3 : recenzia [Domin, M. Lottery as a method of selecting political representatives. Will we be choosing our Slovak deputies randomly? : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 5, s. 478-481. ISSN 0032-6984. Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus