Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Lukáš Krajčír, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KRAJČÍR, Lukáš. Podoby československej demokracie v básnickej tvorbe slovenských spisovateľov počas rokov 1918 – 1938 = Forms of Czechoslovak democracy in the poetic work of Slovak writers during the years 1918-1938. In Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 101-132. ISBN 978-80-224-2049-5. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Type: AEDA
  • KRAJČÍR, Lukáš. Obraz osobnosti Matúša Dulu v diskurze po jeho smrti. In Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 296-319. ISBN 978-80-224-2035-8. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Type: AEDA
  • KRAJČÍR, Lukáš. Ako prvý vykopal veľkomoravský Devín : archeológ Innocenc Ladislav Červinka. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 34-37. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Type: BDF
  • KRAJČÍR, Lukáš. Ladislav Nádaši-Jégé v role oravského župného lekára : z filantropa a spisovateľa bojovník proti nákazlivým chorobám i ľudskej hlúposti. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 28-33. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Type: BDF
  • KRAJČÍR, Lukáš. Anglo-americký prúd demokracie v stojatých slovenských vodách : YMCA – nový výchovný, vzdelávací, športový a sociálny priestor. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 331-343. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
  • KRAJČÍR, Lukáš. Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia : vedecká konferencia. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2024, roč. 73, č. 1, s. 69. ISSN 1335-4353. Type: GII
  • LACKO, Pavol - KRAJČÍR, Lukáš. Učiteľom chýbali pomôcky už za Uhorska, geológ Dionýz Štúr im nosil mikroskopy z Viedne. In Denník N, 2024, 4. 6. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3989377/ucitelom-chybali-pomocky-uz-za-uhorska-geolog-dionyz-stur-im-nosil-mikroskopy-z-viedne/ Type: BDF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus