Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Diana Ölveczká

National projects

Assessing stratigraphic changes in geochemical composition of microplankton (calpionellids) and in their biomineralization during the Latest Jurassic and Early Cretaceous

-

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Ölveczká Diana

* -

Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* COTAZ - Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time

Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

* -

Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver