Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Lenka Ondrášová

International projects

* D-Rex - Deposit-to-Regional Scale Exploration

Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Duration: 1.12.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.


National projects

* Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.

* DISLOCAT - Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

* -

Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Madarás Ján PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver