Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Lenka Ondrášová

National projects

* Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.

* DISLOCAT - Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

* -

Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Madarás Ján PhD.

* -

Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.

Magnetootelluric modelling of the contact zone between External and Internal Western Carpathians

-

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Ondrášová Lenka

Projects total: 5

Note: * cosolver