Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Jozef Bódi

National projects

* Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.

* Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region

Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Dérerová Jana PhD.

* -

Spresnenie údajovej a interpretačnej databázy v prípade vybraných geofyzikálnych anomálií na území SR

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver