Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Ondrej Petruš PhD.

National projects

* HERO - Hydrogen evolution electrocatalysts for future electrolyser and fuel cells

Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.

* Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek PhD.

* HaTo-Coat - Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.

* NEOCAR - Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.

Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver