Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Peter Šramel PhD.

National projects

* Ligand induced modulation of calcium pump SERCA – study of mechanism and design of new compounds

Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

* Multi-Glu - Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases

Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

* Development of multifunctional aldose reductase inhibitors based on triazinoindoles: Optimization of their biological activity, selectivity, bioavailability and antioxidant properties.

Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováčiková Lucia PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver