Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Romana Krolčíková

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KROLČÍKOVÁ, Romana. Jazykové neistoty používateľov slovenčiny v oblasti pravopisu veľkých písmen vo vlastných osobných menách. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 197-204. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: ADFB
  • KROLČÍKOVÁ, Romana. Fungovanie anglických výrazových prostriedkov v kontexte funkčno-štylistickej diferencovanosti vlogov. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 167-177. ISBN 978-80-971690-8-4. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
  • KROLČÍKOVÁ, Romana. Autentickosť vo vlogoch slovenských youtuberov. In Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 21-22. ISBN 978-80-574-0144-5. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus