Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Ondrej Šály

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ŠÁLY, Ondrej. „Jeden za všetkých a všetci za jedného." Listy poddaných adresované členom rodu Radvanszký v 18. storočí ako prameň hospodárskych dejín. In Historický prameň v súčasnosti - archívy, inovácie, zdieľanie. Stretnutie mladých historikov XII. : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV 12. októbra 2022. Eds. Mária Fedorčáková, Miriama Filčáková ; recenzenti: Richard Pavlovič, Lenka Bartalosová, Zuzana Tokárová, Patrícia Fogelová, Oliver Zajac, Peter Benka. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023, s. 67-75. ISBN 978-80-574-0204-6. Názov z hl. obrazovky (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Stretnutie mladých historikov : Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie) Type: AFB
  • ŠÁLY, Ondrej. Michal Bory - úspešný úradník alebo démonický karierista? In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny časopis o dejinách a kultúre Hontu, 2023, roč. 3, jún, s. 13-18. ISSN 2729-8833. (VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: BDF
  • ŠÁLY, Ondrej. „Jeden za všetkých a všetci za jedného,“ alebo ako poddaní Radvanskovcov vyznávali mušketierske motto ešte pred Dumasom. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 13. 06., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/novovek/jeden-za-vsetkych-a-vsetci-za-jedneho-alebo-ako-poddani-radvanskovcov-vyznavali-musketierske-motto-este-pred-dumasom/ Type: BDF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus