Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Ľubor Košťál CSc.

International projects

LIFT - Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare

Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat

Duration: 4.11.2022 - 3.11.2026
Program: COST
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor CSc.


National projects

Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare

Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor CSc.

* Optogenetika u s - Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver