Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MSc. Ihor Koribanich

National projects

* ADHEC - New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek PhD.

* HaTo-Coat - Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.

* Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.

Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver