Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MSc. Ihor Koribanich

National projects

* Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics

Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: MSc. Csanádi Tamás PhD.

* ADHEC - New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* HEMBO - Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides

Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov

Duration: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Sedlák Richard PhD.

* Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek PhD.

* HaTo-Coat - Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver