Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Tímea Šimonová PhD.

National projects

* Photomat - Photofunctional hybrid materials of organic luminophores and nanoparticles of layered silicates

Fotofunkčné hybridné materiály organických luminofórov a nanočastíc vrstevnatých silikátov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Boháč Peter PhD.

* Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.

* NIPOFABs - Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms

Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver