Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Lenka Pribusová Slušná PhD.

National projects

* NanoMemb-RF - Advanced GaAs-based nanomembrane heterostructures for highperformance RF devices

Moderné nanomembránové heteroštruktúry na báze GaAs pre vysoko produktívne vysokofrekvenčné prvky

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.

* Nanoelsen - Nanostructured thin-film materials characterized by weak binding interactions for electronic and sensoric applications

Nanoštrukturované tenkovrstvové materiály vyznačujúce sa slabými väzbovými interakciami pre elektronické a senzorické aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.

* Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides

Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Sojková Michaela PhD.

Growth and optical characterization of 2D materials: MoTe2, WTe2, PtTe2

Rast a optická charakterizácia 2D materiálov: MoTe2, WTe2, PtTe2

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pribusová Slušná Lenka PhD.

* Transit2D - Transistors based on 2D Metal Chalcogenides Grown via Thermally Assisted Conversion

Tranzistory na báze 2D kovových chalkogenidov pripravených teplom podporovanou konverziou

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Ťapajna Milan PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver