Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Viktoriia Kyshkarova PhD.

International projects

* CLEANWATER - Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics

Multifunkčné udržateľné adsorbenty na úpravu vody pomocou plazmových technológií a na ochranu zdravia pred xenobiotikami

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: Horizont Európa
Project leader: Melnyk Inna PhD.


National projects

* COMWAT - Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Melnyk Inna PhD.

* Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Znamenáčková Ingrid PhD.

* Microwave Energy Utilization in the Removal of Toxic Pollutants from Model Solutions, Mine Drainage and Industrial Waste Decontamination.

Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Zubrik Anton PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver