Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Peter Rončák PhD.

International projects

Knowledge transfer on aquatic ecosystem accidental pollution within the climate change to Georgia

Prenos poznatkov o znečistení vodného ekosystému v rámci klimatických zmien v Gruzínsku

Duration: 1.2.2024 - 28.3.2025
Program: Iné
Project leader: Mgr. Rončák Peter PhD.

* Impact of willow biochar application on hydro–physical and physicochemical properties of the silt loam soil

Vplyv aplikácie biouhlia vyrobeného z vŕby na hydro–fyzikálne a fyzikálno–chemické vlastnosti prachovitohlinitej pôdy

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: Ing. Toková Lucia PhD.

Mitigating the effects of climate change on the different land use sectors in river basins in Georgia

Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v rôznych sektoroch využívania krajiny v povodiach riek v Gruzínsku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Project leader: Mgr. Rončák Peter PhD.


National projects

* Biochar as a potential climate change adaptation tool

Biouhlie ako možný adaptačný nástroj pri zmene klímy

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vitková Justína PhD.

* BCsoil - Biochar as a soil additive for sustainable agriculture in conditions of climate change

Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Šurda Peter PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver