Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Ing. Marek Sokáč PhD.

National projects

Optimization of adaptation measures for extreme torrential rainfall in urbanized catchments

Optimalizácia adaptačných opatrení na extrémne prívalové zrážky v urbanizovaných povodiach

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Sokáč Marek PhD.

* DRIWADIR - Technological Methods for Removal of Endocrine Disruptors and Elimination of Cyanobacteria Occurrence and Their Undesirable Effects in Water Sources to Ensure Drinking Water Quality according to the Increasing Demands of New EU Drinking Water Directive

Technologické postupy na odstránenie endokrinných disruptorov a elimináciu výskytu siníc a ich nežiaducich účinkov vo vodárenských zdrojoch pre zabezpečenie kvality pitnej vody podľa zvyšujúcich sa nárokov novej smernice EÚ pre pitnú vodu

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Velísková Yvetta PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver