Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Zuzana Polačková M.A., PhD.

International projects

CRIS - Cooperate, reach out, integrate services

Cooperate, reach out, integrate services

Duration: 1.1.2022 - 30.6.2024
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Project leader: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.

* CEEA - Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Duration: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Project leader: Ing. Kalistová Anna PhD.


National projects

* Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.

* Slovakia 2030

Slovensko 2030

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nemcová Edita PhD.

* BIOFORD - -

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Duration: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Balog Miroslav PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver