Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ivana Špotáková

National projects

* The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Bednár Peter CSc.

* -

Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Cheben Ivan CSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver