Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Matúš Sýkora, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Melatonin, omega-3, and cold acclimation attenuate hypertension-induced myocardial connexin-43 disorders that contributes to the protection from malignant arrhythmias. In Meeting of Young Hypertonologists and Nephrologists - VII. MATHINE, 25 November, 2023, Szeged, Hungary : Program. - Szeged, Hungary : Magyar Nephrologiai Társaság, p. 20-21. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFG
 • ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - KNEZL, Vladimír - PRAVENEC, M. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cold acclimation upregulates cardiac connexin-43 and attenuates myocardial remodeling in a rodent model of primary hypertension. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl.728, p. 1-2. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.) Type: AFK
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Nefarmakologické intervencie znižujú riziko výskytu malígnych arytmií v experimentálnom modeli esenciálnej hypertenzie prostredníctvom ovplyvnenia srdcového konexínu-43. In XXXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 13.-15. apríl 2023, Tále : Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hypertenziologická spoločnosť, 2023, s. 3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFL
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - BARTOŠOVÁ, Linda - RAJTÍK, Tomáš - TÓTHOVÁ, Ľubomíra. Effects of quercetin on cardiac physiological functions, hypertrophic remodeling and ischemnia-reperfusion injury in type 2 diabetic rats. In Kardionefrologija : 6th International Congress of Cardionephrology KARNEF 2023, May 29-30, Pirot, Serbia. - Pirot, Srbsko : Punta, Niš, Srbsko, p. 172. ISBN 978-86-7990-253-5. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: AFK
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - BARTOŠOVÁ, Linda - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARANČÍK, Miroslav - RAJTÍK, Tomáš - BARTEKOVÁ, Monika. Účinky kvercetínu na fyziologické funkcie srdca, hypertrofickú remodeláciu a odolnosť voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu u diabetických potkanov 2. typu kmeňa ZDF. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (Fyziologické dny. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: GII
 • GAWRYS, Olga - HUSKOVÁ, Zuzana - ŠKAROUPKOVÁ, Petra - HONETSCHLÄGEROVÁ, Zuzana - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - MELENOVSKÝ, Vojtěch - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TÁBORSKÝ, Miloš - ČERVENKA, Luděk. The treatment with sGC stimulator improves survival of hypertensive rats in response to volume-overload induced by aorto-caval fistula. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2023, vol., doi: 10.1007/s00210-023-02561-y. Online ahead of print. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.66 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1298. Dostupné na internete: https://link.springer.com/article/10.1007/s00210-023-02561-y (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] COHEN-SEGEV, Ravit - NATIV, Omri - KINANEH, Safa - ARONSON, Doron - KABALA, Aviva - HAMOUD, Shadi - KARRAM, Tony - ABASSI, Zaid. Effects of Angiotensin 1-7 and Mas Receptor Agonist on Renal System in a Rat Model of Heart Failure. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. ISSN 1661-6596, JUL 2023, vol. 24, no. 14., Registrované v: WOS
 • CHUDÝ, Martin - LESNÝ, Peter - DANKOVÁ, Marcela - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Natália - GONCALVESOVÁ, Eva. Prediktory reverznej remodelácie ľavej komory u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou. In Zborník študentských vedeckých prác 2023, 61. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVIII. vedecká konferencia doktorandov LF UK, Univerzita Komenského v Bratislave, s. 278-283. Type: AEDA
 • CHUDÝ, Martin - LESNÝ, Peter - DANKOVÁ, Marcela - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Natália - GONCALVESOVÁ, Eva. Trimethylamine N-Oxide produced by the gut microbiota is predictor of left ventricle reverse remodeling in patients with recent-onset heart failure. In European Journal of Heart Failure Supplements. - Oxford : Oxford University Press, Suppl. 2, vol. 25, p. 135. ISSN 1567-4215. Type: AEGA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, Jaroslav - HULMAN, Michal - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen administration as a novel approach to mitigate cardiac ischemia-reperfusion injury during transplantation. In Kardionefrologija : 6th International Congress of Cardionephrology KARNEF 2023, May 29-30, Pirot, Serbia. - Pirot, Srbsko : Punta, Niš, Srbsko, p. 9-15. ISBN 978-86-7990-253-5. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: AECA
 • MARTIŠKOVÁ, Adriana - SÝKORA, Matúš - GAWRYS, Olga - ČERVENKA, Luděk - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Possible anti-arrhythmic effect of sGC stimulator in the rat model of hypertension and heart failure. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 6-7. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.) Type: AFK
 • MARVANOVÁ, Aneta - KASIK, Petr - ELSNICOVÁ, Barbara - TIBENSKÁ, Veronika - GALATÍK, František - HORNÍKOVÁ, Daniela - ZVOLSKÁ, Veronika - VEBR, Pavel - VODIČKA, Petr - HEJNOVÁ, Lucie - MATOUŠ, Petr - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - NOVOTNY, Jiří - NEUŽIL, Jiří - NOVÁKOVÁ, Olga** - ŽURMANOVÁ, Jitka. Continuous short-term acclimation to moderate cold elicits cardioprotection in rats, and alters β-adrenergic signaling and immune status. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 18287. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.nature.com/articles/s41598-023-44205-4 Type: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara**. Anti-Fibrotic Potential of Angiotensin (1-7) in Hemodynamically Overloaded Rat Heart. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 4, art. no. 3490. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24043490 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BATISTA, Joao Pedro Thimotheo - DE FARIA, Andre Oliveira Vilela - RIBEIRO, Thomas Felipe Silva - SILVA, Ana Cristina Simoes e. The Role of Renin-Angiotensin System in Diabetic Cardiomyopathy: A Narrative Review. In LIFE-BASEL. JUL 2023, vol. 13, no. 7., Registrované v: WOS
  [1.1] HAN, Xueyu - LIU, Xin - ZHAO, Xin - WANG, Xiukun - SUN, Yazhou - QU, Chua - LIANG, Jinjun - YANG, Bo. Dapagliflozin ameliorates sepsis-induced heart injury by inhibiting cardiomyocyte apoptosis and electrical remodeling through the PI3K/ Akt pathway. In EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN 0014-2999, SEP 15 2023, vol. 955., Registrované v: WOS
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - ČERVENKA, Luděk - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara**. The treatment with trandolapril and losartan attenuates pressure and volume overload alternations of cardiac connexin-43 and extracellular matrix in Ren-2 transgenic rats. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 20923. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.nature.com/articles/s41598-023-48259-2 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - MARTIŠKOVÁ, Adriana - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Hypertension Induces Pro-arrhythmic Cardiac Connexome Disorders: Protective Effects of Treatment. In Biomolecules : Open Access Journal, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 330. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.074 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom13020330 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADMA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Changes of the extracellular matrix and intracellular communication in the rat hearts with volume-pressure overload and modulation by cardioprotective drugs. In Journal of Hypertension, 2023, vol. 41, suppl. 1, p.e176. (2022: 4.9 - IF, Q2 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Type: AEGA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Modulation of extracellular matrix and intracellular communication in rats with hemodynamic cardiac overload. In Meeting of Young Hypertonologists and Nephrologists - VII. MATHINE, 25 November, 2023, Szeged, Hungary : Program. - Szeged, Hungary : Magyar Nephrologiai Társaság, p. 24. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFG
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - ČERVENKA, Luděk - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Impact of volume overload on cardiac connexin-43 and extracellular matrix of normotensive and hypertensive Ren- 2 transgenic rats and pharmacological interventions. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 8-9. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apha.14044 (VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFK
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Modulácia srdcovej medzibunkovej hmoty a medzibunkovej komunikácie u potkanov s hemodynamickým preťažením srdca. In XXXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 13.-15. apríl 2023, Tále : Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hypertenziologická spoločnosť, 2023, s. 14. (VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFL
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KURAHARA, Lin Hai - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Distinct Cardiac Connexin-43 Expression in Hypertrophied and Atrophied Myocardium May Impact the Vulnerability of the Heart to Malignant Arrhythmias. A Pilot Study. In Physiological Research, 2023, vol. 72, suppl. 1, p. S37-45. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na internete: https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2023/72_S37.pdf (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • ŠUTOVSKÁ, Hana - MOLČAN, Ľuboš - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - SÝKORA, Matúš - KOPKAN, Libor - ZEMAN, Michal. Mineralocorticoid receptor blockade protects the kidneys but does not affect inverted blood pressure rhythm in hypertensive transgenic (mRen-2)27 rats. In Molecular and Cellular Endocrinology, 2023, vol. 572, art. no. 111967. (2022: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 1.009 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0303-7207. Dostupné na internete: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303720723001181?via%3Dihub (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus