Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Ing. Zoltán Lenčéš PhD.

International projects

SIMBA - Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage

Sodík-iónové a sodík-kovové batérie novej generácie pre efektívne a udržateľné uskladnenie energie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.

* JoinHEC - Development of new joining methods for high entropy ceramics

Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.


National projects

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.

* Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites

Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanzel Ondrej PhD.

* The in-situ formation of bioactive functionally graded silicon nitride by field assisted sintering

In-situ tvorba bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého počas spekania v elektrickom poli

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Tatarková Monika PhD.

* NanoBioFit - Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants

Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.

Porous ceramic anodes for novel sodium-ion batteries

Pórovité keramické anódy pre sodíkové batérie novej generácie

Duration: 1.12.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.

* ComCer - Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.

Projects total: 8

Note: * cosolver