Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Martin Barlog PhD.

National projects

* BENTONITE - GAP - Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Duration: 1.1.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* BioPolSil - Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.

* PolyNanoPhoto - Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes

Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.

* NIPOFABs - Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms

Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver