Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Ing. Miroslav Hnatko PhD.

International projects

* Novel Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Cpmposites for Application in Harsh Aerospace Environments

Novel Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Cpmposites for Application in Harsh Aerospace Environments

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: JRP
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.

* SIMBA - Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage

Sodík-iónové a sodík-kovové batérie novej generácie pre efektívne a udržateľné uskladnenie energie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.


National projects

* The in-situ formation of bioactive functionally graded silicon nitride by field assisted sintering

In-situ tvorba bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého počas spekania v elektrickom poli

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Tatarková Monika PhD.

NanoBioFit - Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants

Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.

* ComCer - Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver