Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Šimon Mackovjak PhD.

International projects

Vigil-ML - Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning

Štúdia smerujúca k zvýšeniu spoľahlivosti a včasnosti predikcií z dát misie Vigil pomocou strojového učenia

Duration: 1.10.2023 - 31.12.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Study of dynamics in interface region between space and Earth’s atmosphere

Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.


National projects

* Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory

Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kubančák Ján PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver