Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Marek Vojtko, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ANDREJOVSKÁ, Jana - PETRUŠ, Ondrej** - MEDVEĎ, Dávid - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. (2022: 1.7 - IF, Q4 - JCR, 0.394 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Type: ADCA
  • ANDREJOVSKÁ, Jana - MEDVEĎ, Dávid - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Nanohardness and indentation modulus of human enamel. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p. 71-73. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. M-ERA.NET 3/2021/295/DuplexCER H2020 : High Performance duplex ceramics for efficient machining of nickel supealloys. Preparation of ceramic materials : international conference) Type: AFH
  • MAČÁK, Livia** - VELGOSOVÁ, Oksana - MÚDRA, Erika - VOJTKO, Marek - DOLINSKÁ, Silvia. Transfer of AgNPs’ Anti-Biofilm Activity into the Nontoxic Polymer Matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol.15, no.5, p. 1238. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 0.72 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15051238 Type: ADCA
  • PETRUŠ, Ondrej - SEDLÁK, Richard - CSANÁDI, Tamás - DUSZOVÁ, Annamária - VOJTKO, Marek - HVIZDOŠ, Pavol - DUSZA, Ján**. Indentation size effect in the hardness measurements of high entropy carbides. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24207-24215. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.185 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Type: ADCA
  • SCHLACHER, Josef** - CSANÁDI, Tamás - VOJTKO, Marek - PAPŠÍK, Roman - BERMEJO, Raúl. Micro-scale fracture toughness of textured alumina ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, pp. 2943-2950. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.257 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.028 Type: ADCA
    Citations:
    [1.2] YAO, Qingyu - CHEN, Yongfang - WANG, Zhongying - QI, Huan. Evaluations on Ceramic Fracture Toughness Measurement by Edge Chipping. In Coatings, 2022-08-01, 12, 8, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings12081146., Registrované v: SCOPUS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus