Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Kristína Ferenczyová PhD.

National projects

* SUFIBAR - Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.

* CARDIOPROT - New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms

Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* The role of matrix metalloproteinases in pathophysiology of cardiovascular system diseases and their relation to cellular redox signaling.

Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii.

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver