Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Kristína Ferenczyová PhD.

National projects

* SUFIBAR - Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.

* CARDIOEND - Cardiovascular protection mediated by alpha 1 AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction - identifying new risk factors

Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa 1 AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kvandová Miroslava PhD.

* NEKDIAKAR - Necroptotic and pleiotropic effects of RIP3 kinase acting as a convergent point in cardiac cell loss: understanding the basic mechanisms in the ischemic heart with or without metabolic stress as a tool for designing therapeutic approaches.

Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

* Novel antidiabetic/antiobesty drugs as innovative pharmacotherapeutic tools for cardioprotection in experimental model of type 2 diabetes

Nové antidiabetiká/antiobezitiká ako inovatívny farmakoterapeutický nástroj kardioprotekcie v experimentálnom modeli diabetu 2. typu

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* CARDIOPROT - New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* MIRCVD - The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species

Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kura Branislav PhD.

* Development of diabetic nephropathy and its treatment with nutraceutic in experimental conditions

Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kaločayová Barbora PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver