Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Daniel Szatmári PhD.

International projects

* Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest

Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Kopecká Monika PhD.

LAPIA - Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Duration: 15.2.2023 - 14.8.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Szatmári Daniel PhD.

* NOWCASTSAT - Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data

Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov

Duration: 3.1.2022 - 2.7.2023
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Mgr. Rusnák Miloš PhD.


National projects

Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal

Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Szatmári Daniel PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver